ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์สัมมนาการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสัมมนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการใช้ประโยชน์งานวิจัย เชิงพาณิชย์" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร เกี่ยวกับ การสร้างงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการใช้ประโยชน์งานวิจัย เชิงพาณิชย์" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ผู้ที่เป็นทั้งนักวิจัยและนักปฏิบัติอยู่ในวงการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ มี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้บริหาร นักวิจัย ผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี กล่าวว่า การสัมมนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการใช้ประโยชน์งานวิจัย เชิงพาณิชย์" จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและมหาวิทยาลัย โดยการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และทัศนคติ ตลอดจนสร้างความเข้าใจเรื่องการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากงานวิจัย และการนำผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วย

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและวิชาการอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการขอรับความคุ้มครองอย่างถูกต้อง นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยมีจำนวนผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งมี นักวิจัย บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในความสำคัญของการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ


ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP