ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบและเปิด“ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สร้างสุข”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีรับมอบและเปิด “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สร้างสุข” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณนงนุช จันทร์เพ็ญ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบ“ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สร้างสุข” อันประกอบด้วยฮาร์ดแวร์สำหรับจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และระบบมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับอ่านหนังสือจำนวน 10 เครื่อง และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 1,000 รายการ ให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รู้สึกยินดีและขอบคุณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ที่ได้มอบเครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้ยุคใหม่ในโครงการ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สร้างสุข” ซึ่งนักศึกษาและเยาวชนปัจจุบันเป็นเด็กในยุค “สังคมก้มหน้า″ แต่เราต้องเป็นเด็กในยุคสังคมก้มหน้าที่ใช้ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าจากสื่อสมัยใหม่สำหรับการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในการที่บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้สนับสนุนโครงการบริจาคห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ที่ทันสมัย ซึ่งตรงกับความตั้งใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” โดยเฉพาะคำว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพราะฉะนั้นเครื่องมือสำคัญต่างๆก็เป็นการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง และในแผนยุทธศาสตร์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เน้นการเรียนการสอนแบบ Active learning คือการเรียนรู้เชิงรุก ดังนั้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวว่า โครงการบริจาคห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สร้างสุข เป็นโครงการหนึ่งของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ที่จัดทำขึ้น โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุดและมีเจตจำนงที่ดีที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งโครงการนี้ มีเป้าหมายที่จะมอบห้องสมุดให้กับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 77 แห่ง ทั่วประเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สร้างสุขเป็นแห่งแรกในเขตภาคใต้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายใต้พันธกิจที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาให้ห้องสมุดมีบริการที่หลากหลาย โดยพยายามที่จะจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 17 ฐาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 300,000 รายการ, e-Magazine 8 รายชื่อ นอกจากนั้นศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active learning ที่สำคัญ เช่น e-Tutor และ e-Testing ไว้รองรับความต้องการของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย


กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการรับมอบและเปิด “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สร้างสุข”แล้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่บริการอิเล็กทรอนิกส์ การเล่นเกมส์ชิงรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ จากบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างความสนุกสนาน เป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ในระบบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพ

 

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 


TOP