ขอเชิญร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมส่งเสริมการผลิตปาล์มและไม้ผลภาคใต้