ข่าวทั่วไป

ประกาศขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดของศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ มีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้
1. จอคอมพิวเตอร์ (สภาพยังใช้งานได้ประมาณ 60%) กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อจอ 150 บาท
2. CPU สภาพสมบูรณ์ กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อเครื่อง 200 บาท
3. เครื่องสำรองไฟขนาดเล็ก กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อเครื่อง 100 บาท
4. เครื่องสำรองไฟขนาดกลาง กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อเครื่อง 150 บาท

กำหนดให้เสนอราคาซื้อต่อหน่วยโดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ราคาที่เสนอซื้อต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ผู้ใดเสนอราคาซื้อต่อหน่วยในแต่ละรายการสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อในรายการนั้น ๆ และผู้ชนะการเสนอราคาซื้อในแต่ละรายการจะต้องซื้อครุภัณฑ์รายการนั้น ๆ ทั้งจำนวน กำหนดให้ผู้สนใจซื้อต้องเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการ
กรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม่สะดวกที่จ่ายเงินทั้งหมดในวันเสนอราคาซื้อ กำหนดให้จ่ายเงินมัดจำ 25% ของราคารวมที่เสนอราคาซื้อก่อน และให้รับมอบครุภัณฑ์ได้หลังจากชำระเงินครบทั้งจำนวน กรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม่มาชำระเงินภายในกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ
กำหนดดูสภาพจริงของครุภัณฑ์ได้ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น.และเสนอราคาซื้อเวลา 10.00 น. ในวันเดียวกัน ณ อาคารคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779


TOP