ขอเชิญร่วมงาน GE DAY ครั้งที่ 1 (มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)