ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกองบรรณาธิการ เพื่ออ่านต้นฉบับงานเขียนของ Journal of Health Research

อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกองบรรณาธิการ เพื่ออ่านต้นฉบับงานเขียนของ Journal of Health Research ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวารสารถูกทำดัชนีในฐาน Chemical Abstracts Service (CAS) EMCare (Elsevier Bibliographic Database) ฐานข้อมูล SClmago Journal Rank (SJR) และ Journal Metrics powered by Scopus โดยมีค่า SJR เท่ากับ 0.27 ค่า SNIP เท่ากับ 0.795 และค่า IPP เท่ากับ 1 ในปี 2013 (www.journalmetrics.com) อีกทั้งได้รับการรับรองจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้มีระดับคุณภาพวารสารในระดับ 4 คือ ดีมาก จาก 5 ระดับ และวารสารถูกทำดัชนีในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ihh.wu.ac.th

TOP