อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกองบรรณาธิการ เพื่ออ่านต้นฉบับงานเขียนของ Journal of Health Research