ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตรืและสาธารณสุขศาสตร์