ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตรืและสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรอนงค์ สมทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การแสดงออก การศึกษาคุณสมบัติ และการทำบริสุทธิ์ของแบคเทอริโอซิน (Expression, Characterization and Purification of Bacteriocin)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP