เจษฎา อังวิทยาธร บรรยายเรื่อง “ความรู้ในมหาวิทยาลัยสามารถมีส่วนแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดอย่างไร”