ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ทุกท่านที่ได้ให้เกียรติร่วมพบปะพูดคุยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยในครั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือ ความคืบหน้าของการดำเนินงานที่ผ่านมา การพัฒนาสื่อและช่องการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ทอมก การจัดทำหนังสือเล่มเพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และปฏิทินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2558

ภาพกิจกรรม


TOP