ข่าวทั่วไป

จันทร์ ๓ พฤศจิกายน มวล.ทอกฐินวัดพระเลียบ

       ร่วมบุญหนุนกุศลบนทางสุข ลดล้างทุกข์ลงไปห่างไกลหาย
อานิสงส์บุญญกฐินรินไหลราย สู่ร่างกายและจิตใจไปยาวนาน
       สร้างถาวรวัตถุบรรลุแจ้ง กระจ่างแสงบุญเด่นเป็นหลักฐาน
สามพฤศจิกา ร่วมบุญสุนทรทาน เพื่อชีวิตที่เบ่งบานเนิ่นนานเทอญ
   
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธุ์
อาทิตย์ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

TOP