ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขากายวิภาคศาสตร์ และสาขาเภสัชศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 29/2557 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 29/2557 ลงวันที่ 18 กันยายน2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. สาขากายวิภาคศาสตร์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป
2. สาขาเภสัชศาสตร์ ไม่มีผู้สนใจสมัคร

TOP