ขอเชิญชมราย "บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน"