ข่าวทั่วไป

ขอเชิญนำสุนัขและแมวมาทำหมันถาวรฟรี

ชมรมช่วยเหลือสุนัขและแมวแบบยั่งยืน ขอเชิญผู้ที่สนใจนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันถาวรฟรี ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสนุัขบ้า ยารักษาเห็บขี้เรื้อน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ด้านหน้ามินิมาร์ท) กรุณางดน้ำงดอหารสุนัขและแมวประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนนำมาผ่าตัด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 127 5917

ในการนี้ ทางชมรมฯ ขอขอบพระคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูงทีให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

TOP