บทความของ ผศ.ดร. เรวดี เพชรสิราสัณท์ เป็นบทความเด่นขึ้นปกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ี่ ของ สกว.