ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของ ผศ.ดร. เรวดี เพชรสิราสัณท์ เป็นบทความเด่นขึ้นปกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ี่ ของ สกว.

บทความวิจัยของ ผศ.ดร. เรวดี เพชรสิราสัณท์ อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ เรื่อง การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสุ่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น อ. ประทิว จ. ชุมพร ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ี่ ของ สกว.ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 พศ. 2557 โดยได้รับคัดเลือกเป็นบทความเด่นประจำฉบับ ซึ่งได้รับการจัดให้ขึ้นเป็นบทความแรกของฉบับและเป็นภาพขึ้นปกของฉบับ

บทความเรื่องนี้เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. เรวดี ร่วมกับ ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ ผศ.ดร. เรวดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้ประสบผลสำเร็จ” ที่จัดโดย เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

TOP