ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข