ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่โครงการ JSTP

ตามที่โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบโครงการฯ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีการจัดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นั้น

บัดนี้ โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินผลการสอบข้อเขียนของผู้สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ดังรายชื่อต่อไปนี้
04 นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์
07 นายเจษฎา มะหะหมัด
18 นางสาวผการัตน์ โรจน์ดวง
22 นายสุรรักษ์ วรรณทอง
23 นางสาวโสภา จันทมาส

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และสถานที่จัดสอบ
- กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 (ห้อง 268) ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557

TOP