ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่โครงการ JSTP