ม.วลัยลักษณ์ดำเนินการโครงการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗