ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/๒๕๕7 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
1.1 รายชื่อ
003 นางสาวอรณิช อินทร์ใจเอื้อ
100 นางสาวณัฐธิดา สมพงศ์
101 นายศุภลักษณ์ เกื้อกูล
1.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2.1 รายชื่อ
001 นางสาวกัณฐมณี มากช่วย
002 นางสาวธารารัตน์ นิลระตะ
2.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP