ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR

เครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR (Thai National Research Repository) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 1 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ และประโยชน์ของคลังข้อมูลงานวิจัย (TNRR) แก่หน่วยงานวิจัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ในภูมิภาค : ภาคใต้ และเพื่อเชิญชวนหน่วยงานวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ให้เข้าร่วมเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเตรียมบุคลากรด้านการนำข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้ที่รับผิดชอบฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัย เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมฯ ที่สำนักงานบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ทางโทรสารหมายเลข 0-7567-3809 ภายในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

TOP