ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR