ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้ 1. รายชื่อ 001 นางสาวอทิตยา รักไทรทอง 002 นายชานนท์ สุนธารักษ์ 003 นางสาวนัจนันท์ งามผ่องใส 004 นางสาวลัฐิตา ขนอม 005 นางสาวชนกพันธ์ สุวรรณทิพย์ 006 นายปัณณวิทย์ บูรณะวงศ์ 007 นางสาวอภิญญา ทองทิพย์ 008 นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์ 009 นางสาววัลภา ล่องนาวา 010 นายธัญญวีร์ รสมัย 011 นางสาวจิราพร ไทยเล็ก 012 นางสาวสารีนา นาเอก 013 นายมานิต จิตต์ประไพย 014 นายภาณุพงศ์ สุขประเสริฐ 015 นางสาวปิยากร อ่อนเคร็ง 016 นายธานี จินตสุทธิศักดิ์ 017 นายภูวดล พุดประกอบ 018 นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง 102 นางสาวศุภลักษณ์ เกื้อกูล 2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้ 2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint) 2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ 2.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary ,Grammar, Reading, Writing 2.4 วิชาเฉพาะตำแหน่ง : พัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ 3. กำหนดการสอบ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช - 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ - 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย - 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ - 16.00-17.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

TOP