ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่โครงการ JSTP

ตามที่โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบโครงการฯ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีการจัดสอบสัมภาษณ์ไปในวันที่ 29 ตุลาคม 2557นั้น

บัดนี้ โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองคือ นางสาวโสภา จันทมาส

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ (อาคารบริหาร) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. และหากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์


TOP