ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านพื้นที่สูง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเรื่องการวิจัยของชาติด้านพื้นที่สูง เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยในรอบ 12 เดือน ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศไทยเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการรายงานผลการวิจัยและปิดโครงการพร้อมทั้งส่งมอบผลงานวิจัยให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร. 0-2561-2445 ต่อ 487

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

TOP