ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/2557 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายจักรี ยงยืน
002 นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง
003 นายศุภศาสตร์ อนุวัฒน์
004 นางสาววิภาวานี ธานีรัตน์
005 นายจุลพล แก้วพิทักษ์
006 นายสุรศักดิ์ ช่วยเรือง

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP