ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการลงพื้นที่เพื่อนำเทคโนโลยีระบบตรวจวัดอากาศช่วยโรงสีข้าว