ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการลงพื้นที่เพื่อนำเทคโนโลยีระบบตรวจวัดอากาศช่วยโรงสีข้าว

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมนาข้าวที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมโรงสีข้าว ในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2557 โดยทางโรงสีต้องการนำเทคโนโลยีระบบตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติมาใช้ในระบบการจัดการในโรงสีข้าว

ทั้งนี้ ทางโรงสีข้าวต้องการทราบข้อมูลความชื้นในอากาศในการจัดการเรื่องการอบข้าวและต้องการทราบ prediction เกี่ยวกับฝนตก เพื่อนำมาใช้จัดการเกี่ยวกับการตากข้าวเปลือก ซึ่งจากการลงพื้นที่และพบผู้ประกอบการโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ทางผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์มาใช้และให้ความสนใจในการติดตั้งระบบเซนเซอร์มาใช้ในไซโลเก็บข้าวเปลือกด้วย

TOP