ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

งานวิจัยใหม่...ไอร้อนของน้ำมันหอมระเหย

นักวิจัยของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค้นพบวิธีการนำไอร้อนของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมมาใช้ในการเคลือบบนวัสดุเซลลูโลสเพื่อป้องกันเชื้อรา

ทั้งนี้ จากการวัดอัตราการระเหยของสารออกฤทธิ์พบว่า สารระเหยที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อรา มดและเมลงในน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมสามารถระเหยสู่บรรยากาศในอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะรวมตัวกันเพื่อกลั่นเป็นหยดน้ำและเคลือบลงบนวัสดุเซลลูโลสได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้สามารถนำมาใช้ในการเคลือบผิวของเส้นใยเซลลูโลสได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีความคงทนต่อการใช้งาน โดยงานวิจัยเรื่องนี้ได้ดำเนินงานค้นคว้าวิจัยมาร่วม 2 ปี จนค้นพบสภาวะที่เหมาะสมในการนำไอร้อนของน้ำมันหอมระเหยมาใช้งาน

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของนางสาวโสภา จันทมาส หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) ซึ่งมี ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน และ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถอ่านรายละเอียดผลงานวิจัยนี้ได้จากเวปไซต์ของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://essentialoil.wu.ac.th/ และการค้นพบนี้ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri. 2015. Improvement of antifungal activity of citronella oil against Aspergillus flavus on rubberwood (Hevea brasiliensis) using heat curing, Journal of Tropical Forest Science (Accepted Manuscript)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP