มวล.ร่วมภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการภาพถ่าย แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 7