ข่าวการศึกษา

2 นศ. หลักสูตรนิเทศฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโครงการ Jenesys 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่นสองนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Jenesys 2.0 ภายใต้หัวข้อ “Mass Media 5th Batch” เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม พร้อมศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 9 วัน

นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์ และนายกัมปนาท สมุทรสงคราม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี 2557 (Japan-East Asia Network of Exchange for students and Youths:Jenesys 2.0) ภายใต้หัวข้อ “Mass Media 5th Batch” ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประเทศ วัฒนธรรม ศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศด้วย

ทั้งนี้ มีนักศึกษาและเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้นรวม 78 คน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP