ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : ประกาศข้อกำหนดการเสนอโครงการวิจัย เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ขอประกาศ “ข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โครงการวิจัยเดี่ยว ปีงบประมาณ ๒๕๕๘” เพื่อรับเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) โครงการวิจัยจากสถาบันในเครือข่าย ทั้งนี้ งบอุดหนุนการวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าบริหารโครงการ ๑๐ %) ดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๐ เดือน นับตั้งแต่ได้รับทุน และในส่วนของเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)นั้น สามารถส่งได้ไม่เกิน สถาบันละ ๒ โครงการ โดยส่งเอกสารจำนวนโครงการ ๕ ชุด พร้อมบรรจุใส่ซีดี ๑ แผ่น เสนอมายังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)ได้ที่http://goo.gl/UVZ7qx เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมลล์ kruedee@gmail.com

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20141104-160932-DkFE7.pdf

แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20141104-160947-dctaL.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP