ข่าวทั่วไป

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเปิดให้ทดลองใช้ระบบ OPAC Version ใหม่

ด้วยฝ่ายบริการ งานบริการยืม-คืน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) Version 2.0 ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ควบคู่กับระบบเก่า ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นี้เป็นต้นไป โดยผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าใช้ระบบใหม่หรือเลือกใช้ระบบเก่าได้โดยผ่านเมนูในช่อง "สืบค้นหนังสือและทรัพยากร" ของเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ (clm.wu.ac.th) ได้ตามปกติ

มีปัญหาข้อสงสัยในการเข้าใช้ระบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการยืม-คืน โทร. 3344, 3337

ระบบ OPAC Version ใหม่

TOP