ข่าวเด่น

อธิการบดี มวล. ชี้แจงข้อเท็จจริงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ชี้กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอบอกเลิกสัญญาการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ทั้งนี้พร้อมดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ต่อไป

ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงกรณีปัญหาการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีหนังสือขอบอกเลิกสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการกับกิจการร่วมค้า พี วี ที เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญาไปยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับแจ้งจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ว่า หนังสือค้ำประกันสัญญาดังกล่าว ไม่ได้ออกโดยธนาคาร หรือสาขาของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีความผูกพันรับผิดชอบตามหนังสือค้ำประกันสัญญา และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย (เลขที่ ตผ. 0054 นศ./394 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ให้บอกเลิกสัญญาโครงการกับกิจการร่วมค้า พี วี ที จากเหตุที่กิจการร่วมค้า พี วี ที ใช้เอกสารปลอมเพื่อประกอบการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นสาระสำคัญ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้แจ้งขอบอกเลิกสัญญาการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการกับกิจการร่วมค้า พี วี ที เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการต่อไป

TOP