อธิการบดี มวล. ชี้แจงข้อเท็จจริงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์