หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกของตำบลโมคลาน