ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกของตำบลโมคลานหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก ชมรมวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน และแกนนำชุมชนตำบลโมคลาน รวมทั้งสิ้น

จำนวน 300 คน ได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโมคลาน ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนไปตามเส้นทางหลักในพื้นที่ตำบลโมคลาน นับว่าเป็นการร่วมมือกับชุมชนในให้บริการวิชาการของชมรมวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกและหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออกซึ่งประชาชนตำบลโมคลานมีความพึงพอใจมาก

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP