ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกจัดกิจกรรมสร้างจิตอาสา “วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก" เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก ชมรมวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ขั้นปีที่ 2 และ 4 และสำนักวิชาพยาบาศาสตร์ ได้จัดโครงการจิตอาสา “วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ทีผ่านมา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 139 คน ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรม 3 อย่างคือ

กิจกรรมที่ 1 ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มวล. ทำการสำรวจแห่งเพาะพันธุ์ยุง
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย (Big Cleaning) ทำการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารเรียน
อาคารวิชาการ หอพักนักศึกษา และอาคารอื่นๆ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมประจำหอพักนักศึกษา ดำเนินการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณหอพักทั้งหมดในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP