หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกจัดกิจกรรมสร้างจิตอาสา “วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก" เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ