ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการที่ได้รับเงินสนุบสนุนจาก JICA