ข่าวทั่วไป

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการที่ได้รับเงินสนุบสนุนจาก JICA


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง ได้เข้าร่วมประชุมTentative Schedule for the Mid-Term Review mission ของโครงการ Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety for the Next Generation ซึ่งโครงการดังกล่าวที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก JICA เป็นระยะเวลา 5 ปี (2012-2016) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมประมง และ Tokyo University of Marine science and Technology ประเทศญี่ปุ่น


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/index.php/web/agrith/detail/10331

TOP