แนะนำอนุสิทธิบัตรจดทะเบียนล่าสุด การสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช