ม. วลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณแผ่นดินกว่า 9 ล้านบาท สนับสนุนโครงการวิจัยในปี 2558