ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณแผ่นดินกว่า 9 ล้านบาท สนับสนุนโครงการวิจัยในปี 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 9.15 ล้านบาท จากการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 24 โครงการ และ 2 ชุดโครงการ ในปีงบประมาณ 2558 โดยสำนักวิชาที่ได้รับทุนสูงสุดและมีจำนวนโครงการสูงสุด ได้แก่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับทุน 1 ชุดโครงการ และ 9 โครงการเดี่ยว ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นโครงการของ อาจารย์ปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัด (โครงการ ทัศนคติของผู้นำชุมชน ผู้พิการ และครอบครัวต่องานกายภาพบำบัดในชุมชน โดย อ. คมกริบ หลงละเลิง)

สำหรับอีกหนึ่งชุดโครงการที่ได้รับทุน ได้แก่ ชุดโครงการ การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ของคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่วนโครงการเดี่ยวที่เหลือ เป็นโครงการของ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 โครงการ, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 โครงการ, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 2 โครงการ, สำนักวิชาการจัดการ 1 โครงการ, สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 โครงการ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายชื่อโครงการและนักวิจัยได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เมนูกลาง โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2557-2558

สำหรับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยมีข้อเสนอโครงการจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มากกว่า 30 โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปิดประกาศรับเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยเพื่อรับทุนงบประมาณแผ่นดินครั้งต่อไป (งบประมาณแผ่นดินปี 2560) ในเดือนมิถุนายน 2558 หากโครงการผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มต้นวิจัยได้ในเดือนตุลาคม ปี 2559

อนึ่ง ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 9.15 ล้านบาท ครั้งนี้ นับเป็นงบประมาณสูงสุด เมื่อเทียบสถิติในรอบ 10 ปี ดังนี้
ปีงบประมาณ 2548: 4.71 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2549: 6.13 ล้านบาท จาก 10 โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2550: 6.63 ล้านบาท จาก 17 โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2551: 6.12 ล้านบาท จาก 11 โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2552: 8.84 ล้านบาท จาก 22 โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2553: 7.11 ล้านบาท จาก 19 โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2554: 3.36 ล้านบาท จาก 10 โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2555: 3.83 ล้านบาท จาก 9 โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2556: 8.26 ล้านบาท จาก 15 โครงการ และ 1 ชุดโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2557: 5.45 ล้านบาท จาก 16 โครงการ และ 2 ชุดโครงการวิจัย


รายละเอียดเพิ่มเติม : ird.wu.ac.th

TOP