ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมกิจกรรมและให้บริการวิชาการแก่หน่วยและองค์กรต่าง ๆ