ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการมอบเงิน 30,000 บาท จากการจัดงาน Back to School Party ให้โรงเรียนวัดโคกเหล็ก


นางสาวกรกช เภ่าเวช และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วย รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มอบเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แก่โรงเรียนวัดโคกเหล็ก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

กิจกรรมมอบเงินดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติให้นักศึกษาได้ตระหนักคุณค่าแห่งการให้และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมภายใต้แนวคิด Active Learning – Serving Community ในวิชา TOI-354 การจัดเลี้ยง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 โดยมีอาจารย์สุนทร บุญแก้ว เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา และนายณัฐฐ์กิตติ์ นรินรัตน์ และนางสาวเกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นนักวิชาการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้ได้ร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขัน เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดงาน วางแผนการจัดงาน ประชาสัมพันธ์ และช่วยจัดงาน Back to School Party # 4 ภายใต้ธีม Halloween Night ณ บ้านพักรับรองริมน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงาน ได้สรุปรายรับ-รายจ่าย และลงมติร่วมกันโดยการนำเงินรายได้จำนวน 30,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในการกั้นผนังห้องเรียนให้แก่โรงเรียนวัดโคกเหล็ก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

ประมวลภาพ


TOP