ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย วุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีชีวภาพ /จุลชีววิทยา หรือใกล้เคียง 1 ตำแหน่ง

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีชีวภาพ /จุลชีววิทยา หรือใกล้เคียง 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์และเทคโนโลยีการหมัก
ผู้สนใจส่งเอกสารได้ที่ biot.wu@gmail.com พร้อมแนบ file เอกสาร สำเนา Transcript สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และจดหมายแนะนำตนเอง หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2557

TOP