ข่าวทุนการศึกษา

ด่วน!!...รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อรับทุน คปก.รุ่นที่ 17 (ภายใน 20 ธ.ค. 57)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรรับสมัครผู้สนใจเพื่อสมัครรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ทำวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ "การพัฒนาเทคนิคการแปรรูปไม้ปาล์มน้ำมัน" ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก. (ตามเกณฑ์การรับสมัครของ สกว.) http://rgj.trf.or.th/download/standardstd17_1.pdf

1. ผู้มีวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์) หรือสาขาใกล้เคียง โดยจะต้องได้เกียรตินิยม

2. ผู้มีวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ดังนี้
2.1. วารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation index Centre, TCI) หรือ
2.2. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ

3. มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุน คปก. (๓-๕ ปี) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

4. มีความรับผิดชอบสูงและมีความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ต้องการเสาะหาความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศ

ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและสนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ wooddryingwu@yahoo.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2557


TOP