ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้สถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕๕7 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวภณิดา เกื้อสุวรรณ
004 นางสาวปิยธิดา จันทรมานันท์
010 นางสาวณัฏฐนริน สมจิตร
011 นางสาวจริยา จันทร์ทิพย์
015 นางสาวสุจรรยา อนุชาญ

2. รายละเอียดการสอบ
2.1 สอบปฏิบัติเทคนิควิธีและการใช้เครื่องมือทางด้านอณูชีววิทยาและพันธูศาสตร์
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP