ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้ช่วยประสานงานโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ศึกษาด้านชุมชนหรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับชุมชน
2) รักการทำงานกับชาวบ้านในชุมชนลักษณะต่างๆ
3) มีความคล่องตัวในการทำงาน

2. ภาระงาน
1) สนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยของชุมชน
2) ติดตามการดำเนินงานของชุมชนให้มีคุณภาพ
3) สนับสนุนให้ชุมชนสามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้
4) ร่วมติดตามงานในชุมชนกับฝ่ายอื่นๆ ของศูนย์ประสานงานฯ
5) สามารถทำงานนอกเวลาและวันหยุดได้(ตามความจำเป็น)
6) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครสามารถ Download ได้ที่ http://www.trf-ligor.org/
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
3) สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7) ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
8) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

5. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 222 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 หรือส่งทาง Email: nodenakhon@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 075-673530, 087-627-4292

6. การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 และจะเชิญมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

**หมายเหตุ วันและเวลาการประกาศผลคัดเลือกดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.trf-ligor.org/

TOP