ข่าวเด่น

Walailak J Sci & Tech ออกเผยแพร่ครบ 12 ฉบับ รวม 95 บทความ ในปี 2557

ในปี พศ. 2547 ศ.ดร. วินัย ประลมพ์กาญจน์ บรรณาธิการผู้ก่อตั้ง ได้นำ วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ออกเผยแพร่เป็นปีแรก รวมสองฉบับ ประกอบด้วยบทความวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 18 บทความ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 บทความ เป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญให้กับวารสารได้มีพัฒนาการตามลำดับต่อมา

ในปี พศ. 2557 นี้ วารสาร Walailak Journal of Science and Technology กลายเป็นวารสารแรกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากประเทศไทย ที่ออกเผยแพร่รายเดือนได้สำเร็จ ภายหลังวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 12 (Vol. 11 No. 12 December 2014 Special issue: Mathematics and Mathematical Models) ออนไลน์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน (ในฐานข้อมูล SCOPUS มีวารสารรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกสองวารสารจากประเทศไทย ได้แก่ Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ของ Asian Pacific Organization for Cancer Prevention และ Journal of the Medical Association of Thailand ของ Medical Association of Thailand)

ใน 12 ฉบับของปีที่ 11 นี้ มีบทความตีพิมพ์รวมทั้งสิ้น 95 บทความ ประกอบด้วยบทความจากประเทศไทย 13 บทความ และ จากประเทศอื่นๆ 16 ประเทศ ได้แก่ Bangladesh, Botswana, China, Egypt, India, Iran, Iraq, Lebanon, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Palestine, Philippines, Tunisia, Turkey, United Kingdom รวม 82 บทความ คิดเป็นบทความจากต่างประเทศร้อยละ 86.32

ปัจจุบัน วารสารมี acceptance ratio ร้อยละ 18 นั่นคือมีต้นฉบับน้อยกว่า 1 ใน 5 ที่ผ่านการพิจารณาและได้ลงพิมพ์ โดยในปีนี้ มีต้นฉบับส่งมายังวารสารเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงพฤศจิกายน มากกว่า 350 บทความ และ มีการอ้างถึง Citation บทความใน Walailak Journal of Science and Technology 110 ครั้ง ซึ่งในจำนวนนี้ 45 ครั้ง เป็นการอ้างถึงโดยบทความในฐานข้อมูล ISI

การออกวารสารเป็นรายเดือน นอกจากสามารถลดเวลา submission-to-publication และ เพิ่มโอกาสการนำไปใช้อ้างอิง (citation) แล้ว ยังช่วยลดข้อจำกัดของการเป็นวารสารพหุสาขา โดยการจัดบทความในแต่ละเล่มของเดือนให้มีแก่นเรื่อง (theme) ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบัน มีบทความที่ผ่านการพิจารณา(accepted manuscripts) มากกว่า 50 เรื่อง กำหนดลงพิมพ์ในเดือนมกราคมถึงกันยายน 2558 ตามแก่นเรื่องดังนี้
Vol. 12 No. 1 January 2015 Information technology
Vol. 12 No. 2 February 2015 Mathematical problems and simulations in engineering
Vol. 12 No. 3 March 2015 Crop science and biotechnology
Vol. 12 No. 4 April 2015 Natural products
Vol. 12 No. 5 May 2015 Medical and biological Sciences
Vol. 12 No. 6 June 2015 Energy and materials
Vol. 12 No. 7 July 2015 Applied mathematical sciences
Vol. 12 No. 8 August 2015 Magnetohydrodynamics
Vol. 12 No. 9 September 2015 Mathematics

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการวิจัย ได้จาก เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP