ข่าวการศึกษา

หลักสูตร "นิติศาสตรบัณฑิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดหลักสูตรใหม่ "นิติศาสตรบัณฑิต" โดยจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก มุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งการเป็นนักกฎหมาย และการเป็นนักวิชาการด้านกฎหมาย มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การผดุงความยุติธรรมให้แก่คนในสังคม >> อำนวยการสอนโดย ศาตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร (อดีตอัยการสูงสุด) <<

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://entry.wu.ac.th/apply.asp หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-2002-3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/sla/site/viewnews/494

TOP