ส่วนประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19