ขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาชีวเวชศาสตร์