ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาชีวเวชศาสตร์

ด้วยสำนักวิชาสหเวชศาสตรืและสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ทั่วไป ร่วมงาน "ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ 2557" ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00-15:00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

13:00-13:30 น. ลงทะเบียน
13:30-14:15 น. แนะนำ Biomedical Sciences program โดยประธานหลัก
สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาชีวเวชศาสตร์
14:15-15:00 น.

พบปะพูดคุยกับร่วมกิจกรรม Open House โดยคณาจารย์และนัก
ศึกษาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

15:00-15.30 น. ร่วมแลกเปลี่ยนกับหลักสูตรเภสัชศาสตร์


 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP