ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการบริหารโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ และกรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ เยี่ยมชม มวล.

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 รศ.ดร.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการบริหารโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ และกรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ และคณะเยี่ยมชม มวล. โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะให้การต้อนรับ

ประมวลภาพ


TOP