รศ.ดร.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการบริหารโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ และกรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ เยี่ยมชม มวล.