ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์) ศูนย์คอมพิวเตอร์