ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์) ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์) สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/๒5๕7 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวอทิตยา รักไทรทอง
012 นางสาวสารีนา นาเอก
013 นายมานิต จิตต์ประไพย
016 นายธานี จินตสุทธิศักดิ์

2. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง
ทั้งนี้เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบเตรียมนำเสนอผลงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงในด้านการเรียนการสอน งบประมาณรายรับ-จ่าย โดยใช้ข้อมูลสมมติหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.wu.ac.th และหากมี ข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางเปรมฤดี นุ่นสังข์ โทร.075-673450


TOP