ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ยืนยันพร้อมเดินหน้าก่อสร้างศูนย์การแพทย์


ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยืนยันเร่งเดินหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ ภายในปี 2558 นี้ เน้นย้ำทุกกระบวนการจะต้องโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด

ดร. สุเมธ แย้มนุ่น  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนที่ร่วมในกิจกรรม Press Brief เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีสื่อมวลชนทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สำนักประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวท้องถิ่นและส่วนกลาง เข้าร่วม จำนวน 15 แขนง ประมาณ 25 ท่าน เช่น ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ไทยทีวี มีดี-สปริงนิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ สวท.นครศรีธรรมราช สวท.ทุ่งสง และสำนักประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟัง

ทั้งนี้ ประเด็นที่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยสภามหาวิทยาลัยได้รับฟังผลการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงรายงานของอธิการบดีในเรื่องดังกล่าว ผนวกกับข้อร้องเรียนจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานพร้อมยืนยันสนับสนุนให้เกิดศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ และมีนโยบายชัดเจนให้เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด 1. ชุดคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ 2. ชุดคณะกรรมการประเมินความเสียหายของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและในส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายจาการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทั้ง 2 ชุด มีประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภามหาวิทยาลัย และให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 40 วัน  ทั้งนี้ผลของการดำเนินการ จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

ล่าสุด สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มีคำสั่ง 2 ฉบับ คือ คำสั่งที่ 6/2557 และ 7/2557 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ให้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หยุดปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีเป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และแต่งตั้งให้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ยังมีผลให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่เหลืออยู่ เป็นอันต้องหมดภาระหน้าที่ลงชั่วคราว

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวต่อว่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 633/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  เรื่องแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการและผู้ช่วยอธิการบดี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย เป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มารวย เมฆานวกุล เป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย เป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน เป็นรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ เป็นรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

ดร.สุเมธ กล่าวในตอนท้ายว่า ต่อจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเร่งเดินหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ  พร้อมระบบสาธารณูปการต่อไป โดยทุกกระบวนการจะต้องโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และจะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงปัญหาการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมระบบสาธารณูปการโดยเร่งด่วน  ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและพี่น้องชาวใต้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะต้องมีศูนย์การแพทย์เกิดขึ้น ในปี 2558 นี้อย่างแน่นอน

ประมวลภาพ


TOP