ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 นักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางวัฒนธรรมศึกษา/ศิลปศาสตร์/
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/รัฐศาสตร์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฏิบัติงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ สังคม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น งานเขียนบทความวิชาการ งานวิจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และประสบการณ์ด้าน การบริหารงานเชิงวิชาการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, MS Access, SPSS และ การใช้ Internet เป็นอย่างดี

ภาระงาน
1. งานส่งเสริมวิชาการ
- จัดสัมมนาวิชาการด้านวัฒนธรรม
- จัดเสวนา/ประชุมวิชาการเพื่อสร้าง/เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดโครงการที่มีการบูรณาการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
- ผลิตหนังสือวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- จัดทำเอกสารสังเคราะห์ผลการจัดสัมมนาและเวทีวิชาการต่าง ๆ ที่ได้จัดเพื่อยกระดับองค์ความรู้และต่อยอดเชิงวิชาการ

2. งานศึกษาและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ดำเนินการให้มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมในนามอาศรมวัฒนธรรมโดยจะต้องมีรายงานผลการศึกษาวิจัย/รายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้นปรากฏผลเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
- ศึกษาปราชญ์บุคคล และสานต่อโครงการพฤฒิธรรมเมธี อย่างน้อยปีละ1 โครงการ
- รวบรวม/สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่งให้งานสารนิทัศน์จัดเก็บในระบบคลังข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ

3. งานอุทยานโบราณคดี
- จัดทำแผนด้านอุทยานโบราณคดีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
- จัดเก็บข้อมูล/ศึกษาวิจัย/รวบรวมและสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- จัดทำคลังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี
- เผยแพร่ผลงานการศึกษาและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในลักษณะต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดเวทีวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี
- ประสานสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
- จัดการประชุมอุทยานโบราณคดี

4. งานผลิตสื่อทางวิชาการ
4.1 ผลิตสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์สู่มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์ในฐาน TCI
- ประสานขอบทความเพื่อผลิตวลัยลักษณ์รูปเล่มทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง
- ประสานผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ
- ประสานโรงพิมพ์ขอใบเสนอราคาและดำเนินการจัดจ้างในระบบ PR ตามระเบียบพัสดุ
- จัดทำต้นฉบับและตรวจทานก่อนตีพิมพ์
4.2 ผลิตหนังสือภูมิปัญญา/ปราชญ์ บุคคล

2.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ปรัชญา/ ไทยคดีศึกษา/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา/ความเชื่อ/พิธีกรรม/หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา และมีความ รับผิดชอบ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, MS Access และ การใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี

ภาระงาน
1. งานอุทยานธรรมนิทัศน์
- พัฒนาผังกายภาพและแผนงานด้านงานอุทยานธรรมนิทัศน์
- จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- ประสานฝ่ายงานสารนิทัศน์จัดทำฐานข้อมูลด้านอุทยานธรรมนิทัศน์
- จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอุทยานธรรมนิทัศน์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อสารนิทัศน์ และนิทรรศการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง ศาสนาต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมรำลึกท่านพุทธทาส
- จัดกิจกรรมทอดกฐินในนามมหาวิทยาลัย
- ประสานฝ่ายวิชาการให้มีการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรมในสังคมทั้งภายในและยกระดับสู่การศึกษาเปรียบเทียบ กับนานาชาติ
- จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม และหลักปรัชญาต่าง ๆ

2. งานธุรการ
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งานจัดการด้านทรัพย์สิน

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือน
4.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 23,000 บาท
4.2 วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp.2wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557–17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 – 17 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) : Vocabulary, Grammar, Reading, Writing
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 ธันวาคม 2557
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 


TOP