ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษารับทุนเรียน ป.โท (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) จำนวน 2 ทุน

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทประจำปี 2558 โดยทางห้องปฏิบัติการฯ มีทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอมและค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1. มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 (เดือนเมษายน 2558)
3. สนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology) โดยสามารถเปิดอ่านงานวิจัยของห้องปฏิบัติการฯได้ที่ http://essentialoil.wu.ac.th/
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.นฤมล มาแทน Email: nnarumol@hotmail.com โทรศัพท์ 075-672359 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP